CNL

Stadgar


STADGAR för Föreningen Colchaj Nac Luum

 • 1 Föreningens firma är Colchaj Nac Luum, ideell förening.

 • 2 Föreningens syfte är att:  
 1. a) Bedriva hjälpverksamhet till förmån för indianska flyktingar från Guatemala.
 2. b) Stödja indianernas traditionella kultur genom bildandet av oberoende jordbrukskollektiv.
 3. c) I Sverige informera om situationen för indianer och andra förtryckta i Guatemala, samt stimulera till kontakter mellan Sverige och Guatemala.

 • 3 Medlemskap i föreningen kan förvärvas av varje fysisk person som ansluter sig till föreningens stadgar och som betalar den årsavgift som årsmötet beslutar.

 • 4 Medlemskapet upphör om medlem begär utträde eller om årsavgiften inte betalas. Medlem som uppenbart motarbetar föreningen verksamhet eller på annat sätt avsiktligt handlar så att föreningens intresse eller annan medlem lider skada, kan uteslutas. Giltigt uteslutningsbeslut fattas endast av ordinarie eller extra årsmöte med minst två tredjedelars röstövervikt och under förutsättning att den berörde minst tre veckor före mötet underrättats om den föreslagna uteslutningen.

 • 5 Föreningens intäkter ska till minst 80% användas till hjälpverksamhet, i första hand till föreningens egna projekt. Högst 20% av intäkterna får användas till administration, information om föreningens verksamhet och opinionsbildning kring situationen i Guatemala.

 • 6 Medlemsmöte avhålls då styrelsen kallar eller då minst en tredjedel av medlemmarna så kräver. Medlemsmötet utser ordförande och sekreterare för mötet. Medlemsmötet är beslutsmässigt när kallelse utgått till samtliga medlemmar minst 1 dagar före mötet och de i mötet deltagandes antal är minst tre. Vid medlemsmöte föres beslutsprotokoll med angivande av tid och plats för mötet, deltagande medlemmar samt hur och när kallelse utgått.

 • 7 Föreningens räkenskapsår ska omfatta tiden 1 jan till 31 dec. Senast 31 mars ska kassören till revisorerna överlämna årsbokslut för föregående år. Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och räkenskaper och inventera föreningens tillgångar. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till årsmötet.

 • 8 Styrelsen utses genom val på årsmötet med en mandattid på ett år. Styrelsen består av minst tre ledamöter. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Årsmötet utser också övriga ledamöter i styrelsen. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och kallar till regelbundna medlemsmöten.

 • 9 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 • 10 Årsmöte ska avhållas årligen före april månads utgång. Styrelsen ska skriftligen kalla alla medlemmar senast tre veckor i förväg. Extra årsmöte ska hållas antingen på styrelsens förslag eller om minst två tredjedelar av medlemmarna så kräver. Kallelse ska utgå på samma sätt som för årsmöte.

 • 11 Årsmöte ska behandla:
  • 1        Val av mötesordförande
  • 2        Val av protokollsekreterare
  • 3        Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
  • 4        Fastställande av dagordning
  • 5        Fråga om mötet har stadgeenligt utlysts
  • 6        Styrelsens redovisning av föregående års verksamhet och ekonomiska utfall
  • 7        Revisorernas berättelse
  • 8        Fastställande av årsbokslut
  • 9        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  • 10      Val av ordförande, sekreterare, kassör och övriga styrelseledamöter
  • 11      Val av två revisorer samt två suppleanter
  • 12      Fastställande av årsavgift och budget
  • 13      Övriga ärenden

 • 12 Varje medlem har en röst på medlems- och årsmöte. Medlem kan inte utöva sin rösträtt genom ombud. Som mötesbeslut gäller den mening som biträds av flest antal medlemmar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Enighet och samförstånd i beslut bör eftersträvas.

 • 13 Ändring av dessa stadgar kan endast ske med två tredjedels majoritet bland de närvarande på vardera två på varandra följande stadgeenligt utlysta möten varav det ena ska vara ordinarie årsmöte.

 • 14 Beslut om föreningen upplösande kan endast ske vid årsmöte. Upplösning ska inte ske så länge minst fem medlemmar åtar sig att garantera den fortsatta verksamheten. Om föreningen upplöses ska dess tillgångar tillfalla i första hand föreningens biståndsprojekt i Mexiko och Guatemala. Om dessa har upphört ska tillgångarna tillfalla PBI, de internationella fredsbrigaderna. Inventarier och kontorsmateriel bör skänkas till föreningar eller enskilda som arbetar med solidaritet för Centralamerikas folk.

Stadgarna antagna 93-04-26 vilket härmed intygas


Senast uppdaterad 4 maj, 2019